Kérdése van? Bátran hívjon minket! +36 20 2527902
   

Játékszabályzat

HerbaDoctor részvételi és nyereményjáték szabályzat

  1. A játék szervezője

A „Nyerje meg! Sportpack VS Multipack” elnevezésű nyereményjáték („Játék”) szervezője a HerbaDoctor („Szervező”). 94901 Nitra, Mostná 13. Adószám: SK2121559242

  1. A játékban részt vevő személyek:

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.8. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy („Játékos”) vehet részt, valamint a Játék 3. pontban írt időtartama alatt, aki elfogadja a jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt.

2.2 Azok a játékosok, akik a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

2.3 A Szervező a nem valós Facebook profillal játszó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

2.4 A komment beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtak, illetve az e bekezdésben leírtakból fakadó hibák, hiányosságok tekintetében mindennemű felelősségét kizárja.

2.5 A FB profilt és kommentet a Játékszabályzat feltételei teljesítésének az ellenőrzése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.6 A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói, mindezen személyek meghatározott közeli hozzátartozói.

  1. A játék időtartama : November 06-12.

    A játék definíciója és menete

3.1. A szervező a ”Nyerje meg! Sportpack VS Multipack” néven hirdet játékot Facebookon, melynek keretében arra kéri a résztvevőket, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakkal összhangban válaszoljanak a kommentben a feltett kérdésre. A válaszadók közül, a megjelölt sorsolási időpontban, egy nyertes kerül véletlenszerűen kisorsolásra, random generátorral.

  1. Sorsolás időpontja: 2023. November 13.
  2. Nyertesek értesítése, közzététele

A nyertesek a sorsolást követő 30 napon belül kapnak értesítést messengeren. Amennyiben a nyertes az első értesítéstől számított 14 napon belül nem jelez vissza, akkor pótnyertes kerül kisorsolásra a további válaszadók közül. Ezt követően a késedelemmel jelentkező nyertes a nyereményre jogszerűen nem tarthat igényt.

A sorsolás esetében 1 pótnyertes kerül kisorsolásra. Amennyiben a pótnyertes az első értesítéstől számított 14 napon belül nem jelez vissza, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Szervező tulajdonában marad.

A nyeremény átvételére a nyerteseknek a visszajelzéstől számított 30 nap áll rendelkezésükre. Ezt követően a nyertes a nyereményre jogszerűen nem tarthat igényt, az a Szervező tulajdonában marad.

A sorsolás nyertesének teljes neve megnevezése kerül közzétételre a HerbaDoctor FB oldalon, amelyhez a Játékosok a Játékban való részvételükkel, feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárulnak.

A sorsoláson a Játék időtartama alatt a Játékos, kizárólag egy kommenttel vesz részt.

  1. Nyeremények kézbesítése

A játék sorsolásán a Szervező, egy nyertes számára, egy Liposomax Forte LipoCem készítményt biztosít, melyet a nyertes megadott szállítási adatait egyeztetve elküldésre kerül. A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átadására és átvételére sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertes nem tesz eleget és emiatt vagy az általa megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása miatt a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A nyeremény készpénzre nem váltható.

2. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékos téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

3. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét, hogy fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

A Játékban részt vevő Játékos részvétellel automatikusan tudomásul veszi és elfogadja a Játék játékszabályzatát és az adatkezelésre vonatkozó szabályozást, valamint tudomásul veszi, hogy: - az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulás alapján történik, a Játékos hozzájárulását az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel kifejezetten megadottnak kell tekinteni; - a nyertes játékos nevét a Szervező nyilvánosságra hozhatja a Szervező FB oldalán- amennyiben a nyereménnyel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik szükségessé, úgy a Szervező az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli, melynek megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, valamint; - a Játék során felmerülő nyereményadó megfizetését a nyeremény felajánlója vállalja. A nyereménnyel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok kezelésének ideje a jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartam, melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

10.1. Szervező, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a nyeremény átadásáig kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;

10.2 Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről.

10.3 A hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a Játékos jogosult a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást, személyes adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérni. Kérelmére a Szervező tájékoztatja az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - a Játékos személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szervező köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Játékos erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1 A téves adatokért (pl. névelírás, vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A szervező fenntartja a jogot, rajta kívülálló okokból való, nyeremény átadásának késedelméért.

11.2 Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti, bármely igényt a Szervezővel szemben nem támaszthat.

11.3 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

11.4 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, azzal összefüggésbe nem hozható.